الثلاثاء، 31 مايو 2011

*▪°˚˚°▪○.●▪°˚˚°▪. '. םבםב ˚ °' ˚▪.رڛۈڸ آڸڸه▪˚ ˚°●○°˚ ◊⁄⁄◊⁄⁄◄صڸى آڸڸه عڸيه ۈڛڸم►⁄⁄◊⁄⁄◊« ..مڛـٺحيڸ ٺقرآهآ بدۈن مآٺرڛڸـهآ.. عڛى آڸيدين آڸڸي ٺرڛڸهآ مآٺمڛهآ آڸنآر

:) ي ررب

Ask me anything

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق